Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проектът "Спасете природата, за да спасите бъдещето"-Interreg IPA Bulgaria - Turkey

Меню

За проекта

 „Спасете природата, за да спасите бъдещето“ е проект съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г., по който партньори са Земеделска камара – Мерич и Сдружение КРИБ Хасково. 
Проектът има за цел опазването на почвите в трансграничните региони на България и Турция. Поради тази причина, от българска страна, по проекта ще бъде създадена електронна мобилна лаборатория за анализ на почвата, която предоставя точни и навременни резултати за петнадесет почвени фактора, включително наличието на макронутриенти и критични микронутриенти. Тя ще даде възможност да се определят нуждите от хранителни елементи на почвите в област Хасково, да спомогне правилното торене и постигането на оптимални добиви. Чрез оборудваната лаборатория ще може да се извършва цялостен агрохимичен анализ на почвите, който включва: определяне на киселинността на почвата; специфичната електропроводимост; минерален азот; усвоим калий; фосфор, калций, магнезий, органично вещество /хумус/ и микроелементи.   
Почвата, като компонент на околната среда, е незаменим, ограничен и практически невъзстановим природен ресурс, който изисква защитата от вредни въздействия,  унищожаване и устойчивото й използване. Най-често срещаните форми на увреждане на почвата са химическото замърсяване с тежки метали, различни форми на деградационни процеси като ерозия, подкиселяване и осоляване. В тази връзка ще бъде извършено и проучване на състоянието на почвените ресурси и почвите в трансграничния регион на България – Турция – област Хасково. Това проучване ще бъде полезно за фермерите от региона. След като бъдат запознати с основата на екология и устойчиво развитие, ще им се изясни и екологичната ситуация в региона. Те ще използват мобилните лаборатории, за да определят нуждите на почвите в техните земи. В тази връзка ще се проведе и обучение за 25-ма представители на властите, фермерите, бизнеса, гражданското общество за опазването на околната среда. То ще се състои в продължение на 4 дни като лекциите ще се презентират от квалифицирани преподаватели. Обучението ще включва теми като: „Атмосфера - качество на въздуха, източници на атмосферно замърсяване и последиците от замърсяването, борба със замърсяването“; „Вода - използване на водата и нуждите, проблеми със замърсяването на водата, перспективи за околната среда, пречистване на водата и третиране на опасни отпадъци“; „Управление на твърдите отпадъци и замърсяване на почвата - управление и третиране на отпадъците, характеристики на почвата и защитни мерки срещу замърсяване на почвата“. По време на обучението ще бъде засегнат и един от ключовите проблеми - третирането на отпадъците. Значително внимание ще бъде отделено и устойчивото земеделие, тъй като целта е да задоволи потребностите на обществото от храни и текстил в настоящето, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. Практикуващите устойчиво земеделие се стремят да интегрират три основни цели в своята работа: здравословна среда, икономическа рентабилност и социална и икономическа справедливост. Има много практики, използвани от хората, работещи в устойчивото земеделие и хранително-вкусовата промишленост. Производителите могат да използват методи за насърчаване на здравето на почвата, минимизиране на използването на вода и по-ниски нива на замърсяване във фермата. Обучението ще има за цел и да проведе практическо обучение за експлоатация на оборудване за измерване качеството на почвата от мобилна електронна лаборатория.
По проект в Мерич, Одрин ще бъде изграден Център за рециклиране на пластмасови кутии, които са основен замърсител в района. В трансграничните региони на България и Турция – в Мерич, Одрин ще се проведе и проучване на състоянието на почвените ресурси и почвите, както и обучение за 25-ма фермери.
Република ТурцияЗемеделска камара Мерич
Одрин, Турция
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на Европейски Съюз
Република БългарияКРИБ Хасково
Този уебсайт е разработен по проект CB005.2.12.112 „Спасете природата, за спасите Бъдещето“ и се подържа с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на КРИБ Хасково и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.